Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

1. ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Activiteiten: door Stip-Yaks bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden diensten, faciliteiten of actieve bezigheden en combinaties daarvan. Deze diensten, bezigheden of faciliteiten kunnen onder meer bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of actieve bezigheden, het verzorgen en of bemiddelen van (verblijfs)accommodatie(s) en maaltijden, het geven van instructie en onderwijs en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten.

1.2. Cursussen: Activiteiten welke door Stip-Yaks worden onderwezen en begeleid.

1.3. Vertegenwoordigers van Stip-Yaks: degenen die uit naam van Stip-Yaks optreden, bijvoorbeeld als organisators, leraren, instructeurs of begeleiders van activiteiten.

1.4. Opdrachtgevers: natuurlijke personen of rechtspersonen die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluiten met Stip-Yaks of deelnemen aan of gebruik maken van cursussen, activiteiten, diensten, faciliteiten of materiaal van Stip-Yaks .

1.5. Deelnemers: natuurlijke personen die feitelijk deelnemen aan of gebruik maken van cursussen en/of activiteiten.

ARTIKEL 2 WERKINGSSFEER

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens Stip-Yaks gedaan, tenzij in een schriftelijke overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen en geaccepteerd.

2.2. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door de aanmelding voor een van de voorgestelde activiteiten of cursussen van Stip-Yaks, door het feitelijk deelnemen aan een cursus of activiteit van Stip-Yaks of een van haar vertegenwoordigers, of door het betalen van het verschuldigde tarief.

2.3. Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met Stip-Yaks is jegens Stip-Yaks hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.

ARTIKEL 3 BETALING c.q. ANNULERING DOOR DEELNEMERS

3.1. Het verschuldigde tarief voor deelname aan activiteiten of cursussen dient na ontvangst van de bevestiging en in ieder geval voor aanvang van de activiteit of cursus betaald te zijn.

3.2. De deelnemers wordt aangeraden een passende annuleringskostenverzekering, een ongevallenverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten.

3.3. De deelnemer kan de overeenkomst alleen annuleren door middel van een aangetekende brief aan Stip-Yaks. Bij annulering door de opdrachtgever zijn de deelnemers in ieder geval het volgende verschuldigd aan Stip-Yaks:

a. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de betreffende activiteit of cursus: € 45

b. Bij annulering binnen 4 weken tot 2 weken voor aanvang van de betreffende activiteit of cursus: 50% van het totaalbedrag.

c. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang of later: 100% van het totaalbedrag. Dit geldt ook indien deelnemers zonder te annuleren niet deelnemen aan de activiteit of cursus.

ARTIKEL 4 WIJZIGINGEN DOOR STIP-YAKS

4.1. De uitvoering van het aangebodene is onder meer afhankelijk van plaatselijke (weers)omstandigheden. Vertegenwoordigers van Stip-Yaks hebben ten allen tijde het recht het programma te wijzigen of te annuleren indien zij van mening zijn dat de situatie dit vereist.

4.2. Bij annulering door Stip-Yaks wegens te weinig deelnemers en/of vanwege interne oorzaken, hebben deelnemers recht op volledige restitutie van de reeds betaalde gelden.

4.3. Indien Stip-Yaks besluit een cursus of activiteit wegens bijzondere omstandigheden te onderbreken of te annuleren en zich daardoor aanzienlijke kosten bespaart hebben de deelnemers recht op een deel hiervan.

ARTIKEL 5 VERPLICHTINGEN VAN STIP-YAKS

5.1. Stip-Yaks is verplicht tot correcte uitvoering van het aangebodene.

5.2. De correctheid van de uitvoering van het aangebodene dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken en beperkingen van het land en de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, aan de hand van het karakter van de activiteiten en aan de hand van de publicaties en gebruiken van Stip-Yaks.

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVERS EN DEELNEMERS

6.1. Deelnemers zijn verplicht voor of uiterlijk bij aanvang van de activiteit of cursus alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie zij de overeenkomst aangaan aan Stip-Yaks of de vertegenwoordigers van Stip-Yaks te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteiten. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.

6.2. Deelnemers worden geacht voor aanvang van de cursus of de activiteit ‘n adequate reis- en/of ongevallenverzekering af te sluiten waarbij wildwatervaren tot en met WW IV is inbegrepen.

6.3. Deelnemers mogen geen wijzigingen in ter beschikking gesteld materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van Stip-Yaks. Deelnemers stellen Stip-Yaks zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de activiteit, op de hoogte van beschadiging of verlies van materialen. Deelnemers zullen het ter beschikking gestelde materiaal aan het einde van de cursus of activiteit overdragen aan een vertegenwoordiger van Stip-Yaks. Stip-Yaks is gerechtigd zonodig extra kosten voor vervanging en reparatie van materialen, aangiften van vermissing e.d. aan opdrachtgevers en/of deelnemers in rekening te brengen.

6.4. Stip-Yaks houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens de cursus of de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

6.5. Indien deelnemers de leeftijd van 17 jaar nog niet hebben bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste een meerderjarige dient de deelnemer Stip-Yaks in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of de overeenkomst mede te ondertekenen.

6.6. Deelnemers zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de inschatting of zij in voldoende conditie zijn om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID VAN STIP-YAKS

7.1. Deelname aan cursussen en/of activiteiten geschiedt volledig voor risico van opdrachtgevers en/of deelnemers. Stip-Yaks en haar vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgevers en/of deelnemers lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de cursussen en/of activiteiten, tenzij en voorzover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

7.2. Stip-Yaks en haar vertegenwoordigers zijn in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: – omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemers, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument of verzekering, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies; – handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Stip-Yaks en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Stip-Yaks kunnen worden toegerekend.

7.3. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Stip-Yaks, betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

7.4. Indien zich bij de uitvoering van een activiteit of cursus onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Stip-Yaks leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Stip-Yaks gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

ARTIKEL 8 KLACHTEN

8.1. Indien deelnemers een tekortkoming in de uitvoering van het aangebodene constateren, dienen zij deze zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de cursus of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan Stip-Yaks of diens vertegenwoordiger ter plekke.

8.2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de cursus of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Stip-Yaks.

8.3. Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 jaar na afloop van de cursus of de activiteit of, indien de cursus of de activiteit geen doorgang heeft gevonden, 1 jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

8.4. Op alle door Stip-Yaks te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.